Trong không gian cho \(2n\) điểm phân biệt (\(n > 4\), \(n \in \mathbb{N}\)), trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng và trong \(2n\) điểm đó, có đúng \(n\) điểm cùng nằm trên một mặt phẳng và không có \(4\) điểm nào ngoài \(4\) điểm trong \(n\) điểm này đồng phẳng. Tìm \(n\) sao cho từ \(2n\) điểm đã cho tạo ra đúng \(201\) mặt phẳng phân biệt.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook