Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm

\[A\left( 1;0;0 \right),\text{ }B\left( 0;2;0 \right),\text{ }C\left( 0;0;3 \right),\text{ }D\left( 2;-2;0 \right).\] Có tất cả bao nhiêu mặt phẳng phân biệt đi qua 3 trong 5 điểm O, A, B, C, D ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook