Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm $A\left( 1;1;0 \right)$ và $B\left( 0;1;2 \right).$ Tìm tọa độ vectơ $\overrightarrow{AB}$ .

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook