Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm $A\left( 2;1;1 \right).$ Tính độ dài đoạn thẳng OA.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook