Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm $A\left( -2;-1;3 \right)$ và $B\left( 0;3;1 \right).$ Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng AB là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook