Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai vectơ $\overrightarrow{a}=\left( 1;1;-2 \right)$ và $\overrightarrow{b}=\left( 2;1;-1 \right).$ Tính $cos\left( \overrightarrow{a},\overrightarrow{b} \right)$.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook