Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho $M\left( 2;-1;1 \right)$ và vecto $\overrightarrow{n}=\left( 1;3;4 \right).$ Viết phương trình mặt phẳng $\left( P \right)$ đi qua điểm M và có vecto pháp tuyến $\overrightarrow{n}$.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook