Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng $\left( P \right):2\text{x}-3y+4\text{z}-5=0.$ Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của $\left( P \right)$ .

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook