Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng $\left( P \right):2x-y+z-1=0.$ Điểm nào dưới đây thuộc $\left( P \right)$ .

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook