Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho vectơ $\overrightarrow{a}=\left( 1;-2;0 \right)$ và $\overrightarrow{b}=2\overrightarrow{\text{a}}.$ Tìm tọa độ của vectơ $\overrightarrow{b}$

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook