Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho ba điểm $A\left( {1;2; - 1} \right),B\left( {2;1;1} \right),C\left( {0;1;2} \right).$ Gọi điểm $H\left( {x;y;z} \right)$ là trực tâm tam giác ABC. Giá trị của $S = a + y + z$ là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook