Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho hai điểm \[A\left( 1;0;-3 \right),\text{ }B\left( -3;-2;-5 \right).\] Biết rằng tập hợp các điểm M trong không gian thỏa mãn đẳng thức $A{{M}^{2}}+B{{M}^{2}}=30$ là một mặt cầu$\left( S \right)$. Tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu $\left( S \right)$ là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook