Trong không gian với trục tọa độ Oxyz, cho hai điểm $A\left( 3;3;1 \right),B\left( 0;2;1 \right),$ và mặt phẳng $\left( P \right):x+y+z-7=0.$ Đường thẳng d nằm trong $\left( P \right)$ sao cho mọi điểm nằm trên d luôn cách đều A, B có phương trình là.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook