Trong mạch dao động LC lí tưởng, gọi i, I0 là cường độ dòng điện tức thời và cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây; u, U0 là điện áp tức thời và điện áp cực đại giữa hai bản tụ. Đặt \[\alpha =i/{{I}_{0}};\,\beta =u/{{U}_{0}}.\] Tại cùng một thời điểm tổng \[\alpha +\beta \] có giá trị lớn nhất bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook