Trong mặt phẳng tọa độ, cho \(A,\,\,B,\,\,C\) là ba điểm biểu diễn lần lượt cho ba số phức \({z_1} = 5 - i\), \({z_2} = {\left( {4 + i} \right)^2}\) và \({z_3} = {\left( {2i} \right)^3}\). Diện tích của tam giác \(ABC\) là kết quả nào dưới đây?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook