Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy$, tập hợp các điểm biểu diễn số phức $z$ thỏa mãn $z\left( {1 + i} \right)$ là số thực là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook