Trong một ống mao dẫn đường kính \(0,5mm\) mực chất lỏng dâng lên \(11mm\). Tìm khối lượng riêng của chất lỏng này. Biết hệ số căng bề mặt của nó là \(0,022N/m\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook