Trong những câu sau, câu nào sai khi nói về tính chất hóa học của ozon?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook