Trong ống Culítgiơ (ống tia X), hiệu điện thế giữa anôt và catốt là 3,2 kV. Biết rằng độ lớn vận tốc cực đại của êlectron đến anôt bằng 103 lần độ lớn vận tốc cực đại của êlectron bứt ra từ catôt. Lấy \[e\text{ }=\text{ }1,{{6.10}^{-19}}~C;\text{ }me\text{ }=9,{{1.10}^{-31}}~kg.\] Tốc độ cực đại của êlectron khi bứt ra từ catôt là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook