Trong phản ứng: \(CaC{{\rm{O}}_3} \to CaO + C{O_2}\), nguyên tố cacbon…

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook