Trong quá trình nguyên phân, các NST co xoắn cực đại, có hình thái đặc trưng và dễ quan sát nhất ở kỳ

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook