Trong quá trình phiên mã của các gen trong operon Lac, enzim ARN pôlimeraza nhận biết mạch gốc dựa vào

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook