Trong tháng Giêng hai tổ sản xuất được \(720\) chi tiết máy. Tháng Hai, tổ \(1\) vượt mức \(15\% \), tổ hai vượt mức \(12\% \) nên sản xuất được \(819\) chi tiết máy. Tính xem trong tháng giêng, tổ \(2\) sản xuất được bao nhiêu chi tiết máy?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook