Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A và B cùng pha. Tại điểm M trên mặt nước cách A và B lần lượt là d1 = 30cm và d2 = 46cm dao động có biên độ cực đại. Cho biết tốc độ truyền sóng là v = 80cm/s, giữa M và đường trung trực của AB có 3 cực đại khác. Tần số sóng có giá trị:

         

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook