Trong thí nghiệm về giao thoa sóng nước, phương trình sóng tại hai nguồn ${{u}_{1}}={{u}_{2}}=a\cos \left( \omega t \right)$. Gọi M là điểm trong vùng giao thoa lần lượt cách hai nguồn những đoạn d1 và d2 thì M dao động với biên độ cực đại nếu

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook