Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, 2 khe $S_1$, $S_2$ được chiếu sáng đồng thời bằng 2 ánh sáng đơn sắc có bước sóng $λ_1$ 5000A0, $λ_2$ = 4000A0. Khoảng cách hai khe $S_1S_2$ = 0,4 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 80 cm. Gọi x là tọa độ của điểm khảo sát đến vân trung tâm, điểm nào có tọa độ sau đây có sự trùng nhau của 2 vân sáng $λ_1$ và $λ_2$?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook