Trong thí nghiệm Y âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khi màn cách hai khe một đoạn \[{{D}_{1}}\] người ta nhận được một hệ vân. Dời màn dọc theo phương vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe đến khi màn cách hai khe một đoạn \[{{D}_{2}}\] người ta thấy hệ vân trên màn có vân tối thứ nhất trùng vân sáng bậc một của hệ vân lúc đầu. Tỉ số \[\frac{{{D}_{2}}}{{{D}_{1}}}\] là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook