Trong thí nghiệm Y âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu ánh sáng trắng có bước sóng 380 nm đến 760nm. Trên màn quan sát , tồn tại vị trí mà tại đó có đúng năm bức xạ cho vân sáng ứng với các bước sóng à 540nm, 630nm ,\[{{\lambda }_{1}},{{\lambda }_{2}},{{\lambda }_{3}}\].Giá trị nhỏ nhất trong ba bức xạ còn lại là  

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook