Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc, trong đó bức xạ màu đỏ có bước sóng ${{\lambda }_{1}}=720$nm và bức xạ màu lục có bước sóng ${{\lambda }_{2}}=560$nm. Hỏi trên màn quan sát, giữa hai vân tối gần nhau nhất có bao nhiêu vân sáng màu lục?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook