Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ . Trên màn quan sát tại điểm M có vận sáng bậc 4. Lần lượt tăng rồi giảm khoảng cách giữa hai khe một đoạn \[\Delta a\] sao cho vị trí vân trung tâm không thay đổi thì thấy M lần lượt có vân sáng bậc 5 và bậc k. k nhận giá trị nào sau đây : 

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook