Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng. Khe hẹp S phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng = 0,64 λm; khoảng cách từ S đến màn chứa hai khe \[{{F}_{1}}~v\grave{a}\text{ }{{F}_{2}}~\] là 60 cm; biết \[{{F}_{1}}{{F}_{2}}=\text{ }a\text{ }=\text{ }0,3\] mm, khoảng cách từ \[{{F}_{1}}~v\grave{a}\text{ }{{F}_{2}}~\] đến màn quan sát là D = 1,5 m. Nguồn sáng Đ phải dịch chuyển một đoạn ngắn nhất bằng bao nhiêu theo phương song song với màn quan sát để trên màn vị trí vân sáng bậc 2 trở thành vân tối thứ 2 ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook