Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a = 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D = 2m. Nguồn S phát đồng thời 2 bức xạ có bước sóng ${{\lambda }_{1}}=0,48\mu m$ và ${{\lambda }_{2}}$. Trong khoảng rộng trên màn dài \[L=19,2mm\], chính giữa là vân trung tâm, đếm được 35 vân sáng trong đó có 3 vân sáng là kết quả trùng nhau của hệ hai bức xạ. Tính ${{\lambda }_{2}}$ biết hai trong ba vân sáng trùng nhau đó nằm ở ngoài cùng của bề rộng L?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook