Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng với hai bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là ${{\text{ }\!\!\lambda\!\!\text{ }}_{\text{1}}}\text{= 0,66 }\!\!\mu\!\!\text{ m}$ và l2, với 0,45μm < l2 <0,54 μm. Trên màn, vân sáng bậc ba của bức xạ có bước sóng ${{\text{ }\!\!\lambda\!\!\text{ }}_{\text{1}}}$ trùng với vân sáng bậc k2 của bức xạ có bước sóng ${{\text{ }\!\!\lambda\!\!\text{ }}_{2}}$. Giá trị của ${{\text{ }\!\!\lambda\!\!\text{ }}_{2}}$ và k2 lần lượt bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook