Trong công nghiệp, để sản xuất xà phòng và glixerol thì thủy phân chất nào sau đây?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook