Trong không gian Oxyz, cho 2 điểm \[B\left( 1;\text{ }2;-3 \right),\text{ }C\left( 7;\text{ }4;-2 \right)\text{ }.\] Nếu E là điểm thỏa mãn đẳng thức \[\overrightarrow{CE}=2\overrightarrow{EB}\] thì tọa độ điểm E là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook