Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng đi qua điểm $M\left( 0;1;1 \right)$, vuông góc với đường thẳng và cắt đường thẳng $\left( {{d}_{2}} \right):\frac{x}{2}=\frac{y-1}{1}=\frac{z}{1}$. Phương trình của là:

(I)        (II)        (III)        (IV)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook