Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng $\left( P \right):x + 2y + z - 4 = 0$ và đường thẳng $d:\frac{{x + 1}}{2} = \frac{y}{1} = \frac{{z + 2}}{3}.$ Viết phương trình đường thẳng $\Delta $ nằm trong mặt phẳng $\left( P \right),$ đồng thời cắt và vuông góc với đường thẳng d.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook