Trung đội Cứu quốc quân được thành lập vào năm 1941 dựa trên cơ sở ban đầu là lực lượng nào?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook