Từ các số $\left\{ {0;\;1;\;2;\;3;\;4;\;5;\;6} \right\}$ viết ngẫu nhiên một số tự nhiên gồm $6$ chữ số khác nhau có dạng $\overline {{a_1}{a_2}{a_3}{a_4}{a_5}{a_6}} $. Tính xác suất để viết được số thoả mãn điều kiện ${a_1} + {a_2} = {a_3} + {a_4} = {a_5} + {a_6}$.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook