Tứ giác $ABCD$ có \(AB = BC,CD = DA,\;\widehat B = {90^0};\;\widehat D = {120^0}\). Hãy chọn câu đúng nhất:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook