Từ mặt đất ném một vật khối lượng \(5kg\) lên cao theo phương thẳng đứng. Thời gian đạt độ cao cực đại là \({t_1}\) và thời gian trở lại mặt đất là \({t_2}\). Biết \({t_1} = \dfrac{{{t_2}}}{2}\), \(g = 10m/{s^2}\) . Lực cản của không khí (xem như không đổi) có giá trị là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook