Từ tập \[A=\left\{ 1;2;3;4;5;6;7;8;9 \right\}\] có thể lập được tất cả bao nhiêu số tự nhiên chia hết cho 3 và ba chữ số phân biệt.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook