Từ thu - đông 1954, hướng tiến công của quân Pháp theo kế hoạch Nava sẽ có sự thay đổi như thế nào?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook