Từ thực tế, hãy xem trường hợp nào dưới đây, quỹ đạo chuyển động của vật là một đường thẳng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook