Văn kiện lịch sử nào không phản ánh đường lối kháng chiến của Việt Nam trong những năm đầu cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook