Vật dao động điều hòa theo phương trình \[x=6\cos \left( 20t-\frac{2\pi }{3} \right)cm\]. Tốc độ của vật sau khi vật đi được quãng đường 6cm kể từ thời điểm ban đầu là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook