Vật rắn có khối lượng \(m = 2kg\) nằm cân bằng trên mặt phẳng nghiêng góc \(\alpha = {30^0}\) . Lực căng dây có giá trị là bao nhiêu? Bỏ qua ma sát, lấy \(g = 9,8m/{s^2}\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook