Việc đẩy mạnh trồng cây công nghiệp có ý nghĩa gì đối với sự chuyển dịch cơ cấu của ngành trồng trọt nước ta?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook