Với \(a,b\) là các số thực dương và \(\alpha ,\beta \) là các số thực, mệnh đề nào sau đây sai ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook