Với \(AB{\rm{//}}CD\) thì giá trị của \(x\) trong hình vẽ dưới đây là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook